Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Hluboká nad Vltavou spravuje 11.026,09 ha státního lesa (porostní půdy), členěných do 6 revírů.

Základní přírodní podmínky

Přírodní podmínky spravovaných státních lesů lze charakterizovat následovně:

Přírodní lesní oblast Plocha v ha Zastoupení v %
10 Středočeská pahorkatina 7 215 65
15 Jihočeské pánve 3 811 35
Celkem 11 026 100
Lesní vegetační stupeň Plocha v ha Zastoupení v %
borový 40 0,4
dubový 96 0,9
bukodubový 140 1,3
dubobukový 3 315 30,1
bukový 7 339 66,6
jedlobukový 97 0,9
Celkem 11 026 100
Ekologická řada Plocha v ha  Zastoupení v %  
extrémní 32 0,3
kyselá 2 366 21,5
živná 4 465 40,5
obohacená humusem 471 4,3
obohacená vodou 336 3,1
oglejená 3 154 28,6
podmáčená 128 1,2
řašelinná 75 0,7
Celkem 11 026 100

Lesní porosty jsou výjimečné především poměrně vysokou druhovou biodiverzitou a relativně vysokým zastoupením starších porostů.

Dřevina Plocha v ha Zastoupení v %
Smrk ztepilý 5 111,45 45,2
Jedle bělokorá 140,5 1,2
Douglaska tisolistá 47,4 0,4
Borovice lesní 2 013,8 17,8
Modřín evropský 237,6 2,1
Ostatní jehličnaté 39,7 0,3
Dub letní 1 369,7 12,1
Dub zimní 179,6 1,6
Dub červený 30,7 0,3
Buk lesní 1 396,4 12,4
Habr obecný 32,5 0,3
Javor klen 63,0 0,6
Jasan ztepilý 50,8 0,5
Bříza bradavičnatá 134,8 1,2
Lípa malolistá 270,4 2,4
Olše lepkavá 111,9 1,0
Jírovec maďal 26,0 0,2
Ostatní listnaté 52,3 0,5
Celkem 11 308,6 100
Věková třída Plocha v ha  Zastoupení v %  
holina 150,98 1,3
1 – 20 let 1 740,05 15,2
21 – 40 let 1 645,88 14,4
41 – 60 let 1 700,68 14,8
61 – 80 let 1354,37 11,8
81 – 100 let 1517,61 13,2
101 – 120 let 1674,40 14,6
121 – 140 let 795,65 6,9
141 – 160 let  461,47 4,0
 161 + let 418,47 3,6
Celkem 11 459,56 100

Nejcennější partie listnatých porostů jsou vyhlášeny jako genová základna pro buk lesní, dub letní, dub zimní a lípu malolistou, o celkové výměře 681,79 ha.

Celková roční těžba se pohybuje kolem 76.000 m3 dříví. Z toho 20 % dříví se prodává pomocí tzv. Elektronických aukcí dříví na stojato.

Lesní hospodářský celek Hluboká nad Vltavou je certifikován osvědčením PEFC jako trvale udržitelně obhospodařovaný lesní majetek.