Charakteristika lesní správy

Lesní správa Hluboká nad Vltavou spravuje 11.026,09 ha státního lesa (porostní půdy), členěných do 6 revírů.

 

Základní přírodní podmínky

Přírodní podmínky spravovaných státních lesů lze charakterizovat následovně:

Přírodní lesní oblast

Plocha v ha

Zastoupení v %

10 Středočeská pahorkatina

7 099

65

15 Jihočeské pánve

3 811

35

Celkem

10 910

100

Lesní vegetační stupeň

Plocha v ha

Zastoupení v %

borový

40

0,3

dubový

96

0,9

bukodubový

140

1,2

dubobukový

3 264

30,0

bukový

7 273

66,7

jedlobukový

97

0,9

Celkem

10 910

100

Ekologická řada

Plocha v ha 

Zastoupení v %  

extrémní

32

0,3

kyselá

2 316

21,2

živná

4 398

40,3

obohacená humusem

471

4,3

obohacená vodou

336

3,1

oglejená

3 154

28,9

podmáčená

128

1,2

řašelinná

75

0,7

Celkem

10 910

100

Lesní porosty jsou výjimečné především poměrně vysokou druhovou biodiverzitou a relativně vysokým zastoupením starších porostů.

Dřevina

Plocha v ha

Zastoupení v %

Smrk ztepilý

5 011,25

44,8

Jedle bělokorá

140,5

1,2

Douglaska tisolistá

47,4

0,4

Borovice lesní

2 013,8

18,

Modřín evropský

237,6

2,1

Ostatní jehličnaté

39,7

0,3

Dub letní

1 419,2

12,7

Dub zimní

179,6

1,6

Dub červený

30,7

0,3

Buk lesní

1 316,1

11,8

Habr obecný

32,5

0,3

Javor klen

63,0

0,6

Jasan ztepilý

50,8

0,5

Bříza bradavičnatá

134,8

1,2

Lípa malolistá

270,4

2,4

Olše lepkavá

111,9

1,0

Jírovec maďal

26,0

0,2

Ostatní listnaté

52,3

0,5

Celkem

11 177,55

100

Věková třída

Plocha v ha 

Zastoupení v %  

holina

373,70

3,20

1 – 20 let

1 740,05

15,2

21 – 40 let

1 645,88

14,4

41 – 60 let

1 700,68

14,9

61 – 80 let

1354,21

11,8

81 – 100 let

1417,61

12,4

101 – 120 let

1554,40

13,6

121 – 140 let

795,65

6,9

141 – 160 let 

461,47

4,0

 161 + let

418,47

3,6

Celkem

11 462,12

100

Nejcennější partie listnatých porostů jsou vyhlášeny jako genová základna pro buk lesní, dub letní, dub zimní a lípu malolistou, o celkové výměře 597,14 ha.

Celková roční těžba se pohybuje kolem 86.000 m3 dříví. Z toho 20 % dříví se prodává pomocí tzv. Elektronických aukcí dříví na stojato.

Lesní hospodářský celek Hluboká nad Vltavou je certifikován osvědčením PEFC jako trvale udržitelně obhospodařovaný lesní majetek.